હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આદિજાતી કલ્યાણ

આદિજાતી કલ્યાણનું વિષે માહિતી આપેલ છે

વનઅધિકારો
વનઅધિકારો વિશેની માહિતી
દૂધ સંજીવની યોજના
દૂધ સંજીવની યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
સરહદી ગામોને સુવિધાઓ
સરહદી ગામોને સુવિધાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
હળપતિઓને સગવડ
હળપતિઓને સગવડ વિશેની માહિતી
આદિમજૂથ (PTGs ને સગવડો)
આદિમજૂથ (PTGs ને સગવડો) વિશેની માહિતી આપેલ છે
આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ વિષે
અહીં આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ વિષે વિશેની માહિતી આપેલ છે
દૃષ્ટિ અને ઉદ્દેશો
દૃષ્ટિ અને ઉદ્દેશો વિશેની માહિતી આપેલી છે
ગુજરાતની આદિજાતિ વસતિ
ગુજરાતની આદિજાતિ વસતિ વિષે માહિતી આપેલ છે
સંસ્કૃતિ અને ઉત્સવ
આ વિભાગમાં સંસ્કૃતિ અને ઉત્સવ વિશેની માહિતી આપેલ છે
નાણાકીય ફાળવણી
આ વિભાગમાં નાણાકીય ફાળવણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top