હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આદિજાતી કલ્યાણ

આદિજાતી કલ્યાણનું વિષે માહિતી આપેલ છે

આદિજાતી કલ્યાણ (ભારતઆદીવાસી )
આદિજાતી કલ્યાણ વિષે માહિતી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસ
આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસ સંદર્ભે આદિવાસી અસ્મિતાને ઉજાગર કરીએ
ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી
ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી,ગાંધીનગર સંચાલીત શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા અંગેની માહિતી
ઓછી સાક્ષરતાવાળી કન્યા નિવાસી શાળાઓ (LLGRS)
ઓછી સાક્ષરતાવાળી કન્યા નિવાસી શાળાઓ (LLGRS)
આદર્શ નિવાસી શાળાઓ
આશ્રમશાળાઓ
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના વિશેની માહિતી
CoTD વિષે
CoTD વિષે
સંલગ્ન સંસ્થાઓ
સંલગ્ન સંસ્થાઓ વિશેની માહિતી
વનઅધિકાર અધિનિયમ
વનઅધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૬ વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top