વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ

આ વિભાગમાં શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે

આદર્શ નિવાસી શાળાઓ

અનુસૂચિત જાતિની આદર્શ નિવાસી શાળાઓની જિલ્લાવાર સંખ્યા તથા વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીનીઓની માન્ય સંખ્યાની વિગત 

અ.નં.

જિલ્લાનું નામ

નિવાસી શાળા

વિદ્યાર્થી / વિદ્યાર્થીનીઓની સંખ્યા

 

 

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

અમદાવાદ

૧૬૦

૧૬૦

અમરેલી

૧૬૦

૧૬૦

ભાવનગર

૧૬૦

૧૬૦

ભરૂચ

નર્મદા

બનાસકાંઠા

૧૬૦

૧૬૦

૩૨૦

ડાંગ

ગાંધીનગર

૨૪૦

૨૦૦

૪૪૦

જામનગર

૧૬૦

૧૬૦

૧૦

જુનાગઢ

૧૬૦

૧૬૦

૩૨૦

૧૧

પોરબંદર

૧૬૦

૧૬૦

૧૨

કચ્છ

૧૬૦

૧૬૦

૧૩

ખેડા

૧૪

આણંદ

૧૨૦

૧૨૦

૧૫

મહેસાણા

૧૬૦

૧૬૦

૧૬

પાટણ

૧૭

પંચમહાલ

૧૮

દાહોદ

૧૯

રાજકોટ

૧૬૦

૧૬૦

૩૨૦

૨૦

સુરેન્દ્રનગર

૧૬૦

૧૬૦

૨૧

સુરત

૧૬૦

૧૬૦

૨૨

સાબરકાંઠા

૧૬૦

૧૬૦

૨૩

વડોદરા

૧૬૦

૧૬૦

૨૪

વલસાડ

૨૫

નવસારી

૨૬

તાપી

 

કુલ

૧૧

૨૦

૧૮૪૦

૧૪૪૦

૩૨૮૦

જિલ્લાવાર આશ્રમશાળાઓ અને માન્ય બાળકોની સંખ્યાની વિગત

અ. નં.

જિલ્લાનું નામ

આશ્રમ શાળાની સંખ્યા

માન્ય બાળકોની સંખ્યા

અમદાવાદ

૧૪

૧૯૨૦

અમરેલી

૧૨૦

ભાવનગર

૩૯૦

ભરૂચ

નર્મદા

બનાસકાંઠા

૬૦૫

ડાંગ

ગાંધીનગર

૫૨૦

જામનગર

૧૨૦

૧૦

જુનાગઢ

૯૯૦

૧૧

પોરબંદર

૧૨

કચ્છ

૩૩૦

૧૩

ખેડા

૧૪૪૦

૧૪

આણંદ

૨૪૦

૧૫

મહેસાણા

૪૪૦

૧૬

પાટણ

૩૭૦

૧૭

પંચમહાલ

૬૮૪

૧૮

દાહોદ

૩૬૦

૧૯

રાજકોટ

૩૩૬

૨૦

સુરેન્દ્રનગર

૨૯૫

૨૧

સુરત

૨૨

સાબરકાંઠા

૧૦૫૦

૨૩

વડોદરા

૧૨૦

૨૪

વલસાડ

૨૫

નવસારી

૨૬

તાપી

 

કુલ

૮૮

૧૦૩૩૦

 

સ્ત્રોત: નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ

2.92857142857
ચોધરી નિકુંજ Jun 08, 2020 07:34 PM

પંચમહાલ માં આવેલી આદર્સ નિવાસી સ્કુલો ક્યાં તાલુકામાં આવેલી છે

vipul kumar Dec 03, 2016 04:58 PM

bnaskantaha માં ત્રણ અનુસૂચિત જનજાતિની આદર્શ નિવાસી શાળાઓ છે. અમીરગઢમાં કન્યા નિવાસી શાળા છે. સંખ્યા છે 200

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top