હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ

અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિષે આર્થીક ઉત્કર્ષ અને શૈક્ષણિક માટે યોજનાની માહિતી આપેલ છે

અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિકાસ
અનુસૂચિત જાતિના વિકાસ માટેની માહિતી આપેલ છે
ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ
ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ વિષે જાણકારી આપવી છે
યોજનાઓ
અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણની અલગ અલગ યોજનાઓ વિષે માહિતી આપેલ છે
શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ
આ વિભાગમાં શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
મહત્વની સિધ્ધિઓ
અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ મહત્વની સિધ્ધિઓ વિશેની જાણકારી આપેલ છે
અનુસૂચિત જાતિના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ
અનુસૂચિત જાતિના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ વિશેની માહિતી
ડૉ. આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ
ડૉ. આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ
ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ
ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ
નેવીગેશન
Back to top