હોમ પેજ / poll / મોબાઈલ પેમેન્ટ એપ
વહેંચો

મોબાઈલ પેમેન્ટ એપ

ભારતની એક પણ મોબાઈલ પેમેન્ટ એપ સંપૂર્ણ સલામત નથીઃ 

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
2 આ મતદાન માટે મત
Back to top