હોમ પેજ / poll / મહિલા સુરક્ષા કમિટીની રચના
વહેંચો

મહિલા સુરક્ષા કમિટીની રચના

દરેક ગામમાં એક મહિલા સુરક્ષા કમિટીની રચના કરવી જોઈએ જેનાથી મહિલાઓ સામે થતા અત્યાચારોનું નિવારણ આવે

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
2 આ મતદાન માટે મત
Back to top