વહેંચો

ગુજરાતી વિષય ફરજિયાત

શું ધો-12 સુધી ગુજરાતી વિષય ફરજિયાત કરી શકાય

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
5 આ મતદાન માટે મત
Back to top