વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

હાડકાં અને સાંધાની તકલીફ

હાડકાં અને સાંધાની તકલીફ વિશેની માહિતી

અચાનક થઈ આવતો પીઠનો સાદો દુઃખાવો
અચાનક થઈ આવતો પીઠનો સાદો દુઃખાવા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સાદા દુખાવા સિવાયના કમરના અન્ય દુખાવા સગર્ભાવસ્થામાં કમરનો દુખાવોઃ
સાદા દુખાવા સિવાયના કમરના અન્ય દુખાવા સગર્ભાવસ્થામાં કમરનો દુખાવો વિશેની માહિતી
સાયેટિકા
સાયેટિકા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઓસ્ટિઓપોરોસીસ-વૃદ્ધાવસ્થામાં હાડકાં નબળાં પડવાની તકલીફ
વૃદ્ધાવસ્થામાં હાડકાં નબળાં પડવાની તકલીફ – ઓસ્ટિઓપોરોસીસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
વિટામીન – ડીની ઊણપ
વિટામીન – ડીની ઊણપ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વયોવૃદ્ધ વ્યકિત માટે શાપરૂપ તકલીફ -થાપાનું ફ્રેકચર
વયોવૃદ્ધ વ્યકિત માટે શાપરૂપ તકલીફ -થાપાનું ફ્રેકચર
ઓસ્ટિઓ-આર્થાઇટિસ
ઓસ્ટિઓ-આર્થાઇટિસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગરદનનો દુઃખાવો - સર્વાઇકલ સ્પોન્ડીલોસિસ
ગરદનનો દુઃખાવો - સર્વાઇકલ સ્પોન્ડીલોસિસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી
ફ્રોઝન શોલ્ડર-ખભાનો સાંધો અકડાઇ જવાની બીમારી
ફ્રોઝન શોલ્ડર-ખભાનો સાંધો અકડાઇ જવાની બીમારી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પ્લાન્ટર ફેસાઇટીસ -વારંવાર સતાવતો પગની પાની અને એડીનો દુખાવો
પ્લાન્ટર ફેસાઇટીસ -વારંવાર સતાવતો પગની પાની અને એડીનો દુખાવો
નેવીગેશન
Back to top