વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કેન્સર સંબંધિત

આ વિષય કેન્સર સંબંધિત લક્ષણો અને સારવારનાપ્રકારને આવરી લે છે

કેન્સર
કેન્સરને લગતી માહિતી
ન્યૂટ્રોપેનીઆ
ન્યૂટ્રોપેનીઆ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બ્લડ કેન્સર
બ્રેસ્ટ કેન્સર(સ્તન કેન્સર)
બ્રેસ્ટ કેન્સર(સ્તન કેન્સર) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સ્તન કેન્સર/ કર્ક રોગ
સ્તન કેન્સર/ કર્ક રોગ વિશેની માહિતી
સ્તન કેન્સર થવાની શક્યતા, લક્ષણો અને ઈલાજ
સ્તન કેન્સર થવાની શક્યતા, લક્ષણો અને ઈલાજ
જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કેન્સરથી થતાં ૪૦ ટકા મૃત્યુ અટકાવી શકે
જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કેન્સરથી થતાં ૪૦ ટકા મૃત્યુ અટકાવી શકે
કીમોથેરાપીથી કેન્સર પ્રસરી પણ શકે
કેન્સર એક વખત અન્ય અંગોમાં પ્રસરે પછી તેની સારવાર લગભગ અશક્ય બને છે.
કીમોથેરાપીથી કેન્સર પ્રસરી પણ શકે
કેન્સર એક વખત અન્ય અંગોમાં પ્રસરે પછી તેની સારવાર લગભગ અશક્ય બને છે.
ફેફસાંનું કેન્સર: ભ્રમ અને હકીકતો
ફેફસાંનું કેન્સરઃ ભ્રમ અને હકીકતો આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top