હોમ પેજ / આરોગ્ય / રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રીય કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અને તેને લગતી યોજના અને કેન્સરના દર્દીઓ માટેનું ભંડોળ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વર્તમાન સ્થિતિ અને વ્યૂહરચનાઓ
ભારતમાં રાષ્ટ્રીય કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ વર્તમાન સ્થિતિ અને વ્યૂહરચનાઓ
કેન્સર નિવારણ
કેન્સર નિવારણ માટે અલગ અલગ ઉપાયો અને તકેદારી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
Back to top