હોમ પેજ / આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ અને યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના
આ વિભાગમાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રી ય વાહકજન્યા રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને જંતુનાશક દવા યુકત મચ્છ રદાની પૂરી પાડવી.
રાષ્ટ્રિય રકતપિત્ત નિર્મૂલન કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રિ ય રકતપિત્ત નિર્મૂલન કાર્યક્રમ
નેશનલ આયર્ન + ઇનીશેટીવ
નેશનલ આયર્ન + ઇનીશેટીવ વિષે ની માહિતી આપેલ છે
અન્ય રોગો વિશેની યોજનાઓ
અન્ય રોગો વિશેની યોજનાઓ
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ મા અને મા વાત્સલ્ય યોજના
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “મા” યોજના અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના
સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ)
સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઇન્દ્રધનુષ અભિયાન
મિશન ઇન્દ્રધનુષ યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રિય આયુષ અભિયાન
રાષ્ટ્રિય આયુષ અભિયાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top