હોમ પેજ / આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ અને યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ
યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓપરેશન વખતે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે અને જે આ સાથે સામેલ છે.
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
રાષ્ટ્રીય બચતપત્રો આપવાની રાજય સરકારશ્રીની ખાસ પુરસ્કાાર યોજના છે
મમતા તરૂણી
મમતા તરૂણી અભિયાન યોજના
મમતા ડોળી (પાલખી)
કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના
કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના વિષે માહિતી આપેલ છે
જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ
આ વિભાગમાં જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
મમતા સખી
મમતા સખી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મમતાઘર
આ વિભાગમાં મમતા ઘર વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
મિશન બલમ્ સુખમ્
આ વિભાગમાં મિશન બલમ્ સુખમ્ (ગુજરાત સ્ટેાટ ન્યુબટ્રીશન મિશન) વિશેની માહિતી આપેલ છે
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ
આ વિભાગમાં શાળા આરોગ્ય – રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top