હોમ પેજ / આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ / આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજના
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજના

આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજનાઓની માહિતી આપવમાં આવી છે

ચિરંજીવી યોજના
ચિરંજીવી યોજના વિશેની માહિતી
બાળ સખા યોજના
બાળ સખા યોજના વિશેની માહિતી
જનની સુરક્ષા યોજના
જનની સુરક્ષા યોજના વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન
રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન
રાષ્ટ્રિય રકતપિત્ત નિર્મૂલન કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રિય રકતપિત્ત નિર્મૂલન કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ(શાળા આરોગ્ય )
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ(શાળા આરોગ્ય) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
દીકરી યોજના
દીકરી યોજના વિશેની માહિતી
મમતા તરૂણી
મમતા તરૂણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મમતા ડોળી (પાલખી)
મમતા ડોળી (પાલખી)
નેવીગેશન
Back to top