હોમ પેજ / આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ અને યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજના
આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજનાઓની માહિતી આપવમાં આવી છે
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન વિશેની માહિત આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના વિશેની માહિતી
રાષ્ટ્રીય સ્તરે
રાષ્ટ્રીય સ્તરની અલગ અલગ યોજનો અને તેના હેતુઓ , વ્યૂહરચનો વગેરે સાંકળી લેવામાં આવેલ છે
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન વિષે
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન વિષે માહિતી
જનની સુરક્ષા યોજના
ગરીબી રેખા હેઠળની બી.પી.એલ.કાર્ડ ધરાવતી કુટુંબની પ્રસુતા બહેનો, અનુસૂચિત જાતિ તથા અનુસૂચિત જન જાતિ કુટુંબોની માહિતી આપવામાં આવી છે
સેનિટેશન સ્ટોરી
નિર્મળ ભારત અભિયાન
નિર્મળ ભારત અભિયાન વિશેની માહિતી
ચિરંજીવી યોજના
ચિરંજીવી યોજના વિષેની માહિતી
બાળ સખા યોજના
બાળ સખા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top