વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કિશોર આરોગ્ય

આ વિભાગ માં કિશોર આરોગ્યની માહિતી સાંકળવામાં આવી છે

કિશોરવસ્થા
આ વિભાગમાં માનસિક માનવ વિકાસ,પુખ્ત, તરુણાવસ્થા ,આરોગ્ય સમસ્યાઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન થાય થાય જે આવરી લેવામાં આવી છે
સર્વિકલ કેન્સર
સર્વાઇકલ કેન્સર( ગર્ભાશયની ડોક) અટકાવવા લેવામાં આવતા પગલા વિષે જાણકારી
Back to top