હોમ પેજ / આરોગ્ય / મહત્વના દિવસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહત્વના દિવસ

સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત મહત્વના દિવસ વિશેની માહતી

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ
વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ
વિશ્વ સ્વલીનતા (ઓટીઝમ) દિવસ
વિશ્વ સ્વલીનતા (ઓટીઝમ) દિવસ વિશેમી માહિતી
વિશ્વ વસ્તી દિન – 11 જુલાઈ
વિશ્વ વસ્તી દિન વિશેની માહિતી
વિશ્વ રક્તદાન દિવસ : ૧૪ જૂન
વિશ્વ રક્તદાન દિવસ વિશેની માહિતી
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ વિશેની માહિતી
વર્લ્ડ અલ્ઝેઇમર ડે
વર્લ્ડ અલ્ઝેઇમર ડે વિશેની માહિતી
વિશ્વ આપઘાત નિવારણ દિવસ
વિશ્વ આપઘાત નિવારણ દિવસ વિષે માહિતી
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ વિશેની માહિતી
વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ
વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ - ૧૦-ઓક્ટોબર
વર્લ્ડ પાર્કિન્સન્સ ડે
વર્લ્ડ પાર્કિન્સન્સ ડે વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top