હોમ પેજ / આરોગ્ય / ચર્ચા મંચ / યોજનામાં સ્ત્રી ગર્ભાશયના ઓપરેશન
વહેંચો

યોજનામાં સ્ત્રી ગર્ભાશયના ઓપરેશન

મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના સ્ત્રી ગર્ભાશય ના ઓપરેસન સમાવેશ થાય છે (વિમલ કે સોલંકી)

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top