હોમ પેજ / આરોગ્ય / ચર્ચા મંચ / ઘરમાં ટોઇલેટની સુવિધા માટે સરકારી સહાય
વહેંચો

ઘરમાં ટોઇલેટની સુવિધા માટે સરકારી સહાય

અમારા ઘરમાં ટોઇલેટ નથી સરકારી સહાય છતાં અમારું બાથરૂમ પાસ થયેલ પરંતુ હજુ સુધી બનાવેલ નથી

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top