હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / યોજના / ટેન્ડર દ્વારા મોટા ચેક ડેમ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ટેન્ડર દ્વારા મોટા ચેક ડેમ

ટેન્ડર દ્વારા મોટા ચેક ડેમ

રાજયમાં તારીખ ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫ થી ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬ સુધીમાં ટેન્ડરથી બાંધવાના થતા મોટા ચેકડેમની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક (તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬)

અ.નં.

જીલ્‍લો

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ પહેલા મંજુર થયેલ પરંતુ બંધાયેલ ન હોય તેવા કેરી ફોરવર્ડ થયેલ ચેકડેમની સંખ્યા

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે મંજુર થયેલ ચેકડેમ

મંજુરીવાળા કુલ ચેકડેમ (કો.૩+૪)

ટેન્‍ડર માંગ્‍યા (સંખ્યા)

ટેન્‍ડર મંજૂર થયા

બાંધકામ પુર્ણ થયેલ ચેકડેમની સંખ્યા

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ ખર્ચ
રૂ. લાખમાં

સંખ્યા

ફાળવેલ બજેટ
રૂ. લાખમાં

સંખ્યા

રકમ
રૂ. લાખમાં

૧૦

૧૧

અમદાવાદ

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

અમરેલી

૪૩

૦.૦૦

૫૧

૧૦૩.૭૭

૪૨.૬૩

આણંદ

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

અરવલ્લી

૨૩

૦.૦૦

૨૩

૧૫૪૪.૬૪

૨૧૪.૯૩

બનાસકાંઠા

૧૪૧.૦૮

૯૬.૫૫

૩૪.૧૩

ભરુચ

૪૨૯.૫૫

૦.૦૦

૧૪૫.૯૪

ભાવનગર

૧૪

૨૮૮.૭૪

૨૦

૭૨.૨૦

૧૬.૦૪

બોટાદ

૦.૦૦

૧૨૪.૨૪

૬૩.૪૭

છોટા ઉદેપુર

૦.૦૦

૧૪૮.૨૪

૭૦.૦૦

૧૦

દાહોદ

૩૦

૯૦૦.૦૦

૩૦

૩૦

૯૪.૦૦

૪૨.૮૫

૧૧

ડાંગ

૨૭

૭૫૪.૦૦

૨૭

૧૨

૧૨

૯૦૦.૨૮

૨૦૩.૩૮

૧૨

દેવભુમિ દ્વારકા

૦.૦૦

૮૪.૫૮

૨૫.૨૩

૧૩

ગાંધીનગર

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૪

ગીર સોમનાથ

૧૦

૦.૦૦

૧૬

૩૪૯.૦૫

૬૧.૪૩

૧૫

જામનગર

૧૦

૧૫

૦.૦૦

૨૫

૧૪૦.૭૧

૧૫.૩૭

૧૬

જુનાગઢ

૧૦

૧૧

૦.૦૦

૨૧

૧૦૮.૭૫

૪૭.૬૨

૧૭

કચ્છ

૪૫

૧૯

૨૧૭.૦૦

૬૪

૬૪

૫૦

૨૬૮૯.૯૩

૪૫

૨૧૭૧.૪૭

૧૮

ખેડા

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૯

મહીસાગર

૪૫૦.૦૦

૧૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦

મહેસાણા

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૧

મોરબી

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૨

નર્મદા

૨૬

૧૦૦૦.૦૦

૨૬

૦.૦૦

૪૭.૮૪

૨૩

નવસારી

૧૦૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૪

પંચમહાલ

૩૬૦.૦૦

૧૫૫.૦૦

૦.૦૦

૨૫

પાટણ

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૬

પોરબંદર

૦.૦૦

૧૩

૮૩.૬૨

૪૦.૦૦

૨૭

રાજકોટ

૧૦

૧૭૫.૦૦

૧૮

૫૯૧.૦૦

૭૪.૯૬

૨૮

સાબરકાંઠા

૧૩

૮૦૫.૦૦

૧૩

૨૪૦.૯૭

૦.૦૦

૨૯

સુરત

૧૫.૦૦

૩૩.૦૦

૦.૦૦

૩૦

સુરેન્દ્રનગર

૧૮

૧૪

૧૨૫.૦૦

૩૨

૮૭.૧૦

૫૭.૦૦

૩૧

તાપી

૧૧

૩૦૦.૦૦

૧૧

૨૦૫.૯૩

૩૭.૪૮

૩૨

વડોદરા

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૩

વલસાડ

૧૪૦

૧૯૮૮.૭૪

૧૪૮

૧૪૮

૧૪૮

૨૩૩૪.૬૩

૧૦૯

૧૫૬૫.૪૪

 

રાજ્યનું કુલ

૨૭૭

૩૩૧

૮૦૪૯.૧૧

૬૦૮

૩૩૨

૨૭૯

૧૦૧૮૮.૧૯

૧૯૮

૪૯૭૭.૨૧

સ્ત્રોત: નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

3.16666666667
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top