હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / યોજના / ટેન્ડર દ્વારા નાના ચેકડેમની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ટેન્ડર દ્વારા નાના ચેકડેમની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક

ટેન્ડર દ્વારા નાના ચેકડેમની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક

રાજયમાં તારીખ ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫ થી ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬ સુધીમાં ટેન્ડરથી બાંધવાના થતા નાના ચેકડેમની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક (તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬)

નર્મદા જળસંપત્તિ વિભાગ

અ.નં.

જીલ્‍લો

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ પહેલા મંજુર થયેલ પરંતુ બંધાયેલ ન હોય તેવા કેરી ફોરવર્ડ થયેલ ચેકડેમની સંખ્યા

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે મંજુર થયેલ ચેકડેમ

મંજુરીવાળા કુલ ચેકડેમ (કો.૩+૪)

ટેન્‍ડર માંગ્‍યા (સંખ્યા)

ટેન્‍ડર મંજૂર થયા

બાંધકામ પુર્ણ થયેલ ચેકડેમની સંખ્યા

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ ખર્ચ
રૂ. લાખમાં

સંખ્યા

ફાળવેલ બજેટ

સંખ્યા

રકમ
રૂ. લાખમાં

૧૦

૧૧

અમદાવાદ

૫.૦૦

૮.૦૦

૦.૦૦

અમરેલી

૧૩

૦.૦૦

૨૦

૩૩.૩૭

૮.૬૫

આણંદ

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

અરવલ્લી

૧૦૦

૨૭

૦.૦૦

૧૨૭

૦.૦૦

૦.૦૦

બનાસકાંઠા

૪૦

૫૭૬.૬૯

૪૦

૩૭

૩૭

૩૪૨.૯૬

૩૧

૧૨.૦૦

ભરુચ

૪૦

૦.૦૦

૪૩

૦.૦૦

૦.૦૦

ભાવનગર

૧૦

૨૭

૦.૦૦

૩૭

૧૦

૧૦

૩૯.૦૮

૨૫.૫૩

બોટાદ

૦.૦૦

૨૪.૭૭

૧૩.૬૦

છોટા ઉદેપુર

૧૨

૮૦

૦.૦૦

૯૨

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૦

દાહોદ

૧૭

૪૦.૦૦

૧૭

૧૭

૧૪

૧૨૫.૫૮

૦.૦૦

૧૧

ડાંગ

૧૫૦.૯૯

૧૫૦.૯૯

૧૦૦.૨૮

૧૨

દેવભુમિ દ્વારકા

૭.૬૬

૧૧.૩૭

૯.૨૫

૧૩

ગાંધીનગર

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૪

ગીર સોમનાથ

૦.૦૦

૪.૮૯

૦.૦૦

૧૫

જામનગર

૧૨

૩૫.૦૦

૧૭

૨૮.૯૮

૨૮.૪૬

૧૬

જુનાગઢ

૧૧

૦.૦૦

૧૮

૨૩.૭૫

૧૩.૯૪

૧૭

કચ્છ

૮૪

૦.૦૦

૮૪

૮૪

૮૪

૭૩૯.૧૪

૮૪

૫૧૨.૧૭

૧૮

ખેડા

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૯

મહીસાગર

૧૭

૦.૦૦

૨૫

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦

મહેસાણા

૯૯.૨૧

૫૧.૨૩

૩૪.૧૬

૨૧

મોરબી

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૨

નર્મદા

૮૦

૦.૦૦

૮૫

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૩

નવસારી

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૪

પંચમહાલ

૨૫.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૫

પાટણ

૧૨

૩૧૩.૯૮

૧૨

૧૨

૧૨

૧૬૭.૭૦

૧.૮૧

૨૬

પોરબંદર

૩.૦૦

૬.૩૦

૫.૭૦

૨૭

રાજકોટ

૨.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૮

સાબરકાંઠા

૮૦

૧૯

૧૫૦.૦૦

૯૯

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૯

સુરત

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૦

સુરેન્દ્રનગર

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૧

તાપી

૨૦

૧૯૯.૧૫

૨૦

૧૯

૧૯

૮૪.૮૪

૧૦

૨૮.૯૬

૩૨

વડોદરા

૭૩

૨૯૩૦.૪૩

૭૬

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૩

વલસાડ

૨૦.૦૦

૧૬.૨૪

૭.૯૨

 

રાજ્યનું કુલ

૪૦૨

૪૯૮

૪૫૫૮.૧૧

૯૦૦

૨૩૧

૨૨૮

૧૮૫૯.૧૯

૧૬૭

૮૦૨.૪૩

સ્ત્રોત: નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

2.95454545455
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top