હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / યોજના / ચેકડેમ ડીસીલ્‍ટીંગની કામગીરી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ચેકડેમ ડીસીલ્‍ટીંગની કામગીરી

ચેકડેમ ડીસીલ્‍ટીંગની કામગીરી

રાજયમાં તારીખ ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫ થી ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬ સુધીમાં હાથ ધરેલ ચેકડેમ ડીસીલ્‍ટીંગની કામગીરીની વિગત (તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬)

ક્રમ

જીલ્‍લો

તા.૩૧/૦૩/૧૫ નાં અંતે ચેકડેમની કુલ સંખ્‍યા

ડીસીલ્‍ટીંગ કરવા પાત્ર ચેકડેમની સંખ્‍યા

ડીસીલ્‍ટીંગની કામગીરી

પૂર્ણ કરી

પ્રગતિ હેઠળ

સંખ્યા

ખર્ચ રૂ. લાખમાં

સંખ્યા

થનાર ખર્ચ રૂ. લાખ માં

અમદાવાદ

૭૭

૦.૦૦

૦.૦૦

અમરેલી

૩૭૮૧

૨૭૩

૨૪૫

૨૮.૦૫

૧૮.૫૦

આણંદ

૦.૦૦

૦.૦૦

અરવલ્લી

૩૭૭૮

૧૫

૨.૧૬

૦.૦૦

બનાસકાંઠા

૪૯૧૩

૧૮

૦.૦૦

૦.૦૦

ભરુચ

૧૦૭૧

૦.૦૦

૦.૦૦

ભાવનગર

૫૯૫૩

૧૧૦

૭૯

૪૯.૭૪

૦.૦૦

બોટાદ

૨૩૩૦

૨૮

૧૮

૯.૪૭

૦.૦૦

છોટા ઉદેપુર

૧૯૭૧

૧૦૪

૪૦

૧૮.૯૫

૬૪

૧૭.૫૭

૧૦

દાહોદ

૬૧૧૩

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૧

ડાંગ

૧૮૮૨

૩.૩૦

૦.૩૦

૧૨

દેવભુમિ દ્વારકા

૧૮૮૪

૬૨

૧૪

૧.૩૫

૦.૦૦

૧૩

ગાંધીનગર

૫૮

૧૦

૦.૦૦

૭.૯૨

૧૪

ગીર સોમનાથ

૧૩૫૪

૬૦

૧૨

૨.૧૨

૦.૦૦

૧૫

જામનગર

૫૦૫૩

૨૨૦

૧૫૯

૨૩૫.૨૪

૫૨

૩૩.૭૩

૧૬

જુનાગઢ

૨૯૩૫

૧૭૧

૨૩

૧.૮૫

૦.૦૦

૧૭

કચ્છ

૬૭૯૧

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૮

ખેડા

૫૪૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧૯

મહીસાગર

૮૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦

મહેસાણા

૧૩૦૭

૧૭

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૧

મોરબી

૧૯૧૦

૩૮

૩૨

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૨

નર્મદા

૨૮૮૩

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૩

નવસારી

૬૭૬

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૪

પંચમહાલ

૯૭૯૯

૩૯૬

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૫

પાટણ

૩૨૮૩

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૬

પોરબંદર

૪૭૧

૪૧

૮.૧૨

૦.૦૦

૨૭

રાજકોટ

૫૪૦૪

૨૩૦

૨૨૩

૧૯૧.૩૪

૦.૦૦

૨૮

સાબરકાંઠા

૬૬૯૫

૩૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૯

સુરત

૬૬૧

૧૬

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૦

સુરેન્દ્રનગર

૧૪૦૧

૪૩

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૧

તાપી

૮૬૯

૪૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૨

વડોદરા

૧૧૯૧

૦.૦૦

૦.૦૦

૩૩

વલસાડ

૨૬૯૧

૩૬

૦.૦૦

૦.૦૦

 

રાજ્યનું કુલ

૯૦૫૩૪

૧૯૭૨

૮૬૬

૫૫૧.૬૯

૧૩૩

૭૮.૦૨

સ્ત્રોત: નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

3.05555555556
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top