હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / યોજના / ચેક ડેમ પત્રક - ૧
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ચેક ડેમ પત્રક - ૧

ચેક ડેમ પત્રક - ૧

ગુજરાત રાજ્યમાં જળ સંપત્તિ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ બંધાયેલા ચેકડેમોની માહિતી પત્રક-૧ (તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૪ અંતિત)


કમ

જિલ્‍લો

સ.પ.જ.યો.ના ચેકડેમો

સુજલામ - સુફલામ યોજનાના

તમે તમારો ચેકડેમ બાંધો યોજનાના

અન્‍ય યોજના પંચાયત સાથેના

કુલ સરવાળો

મોટા

નાના

મોટા

નાના

મોટા

નાના

મોટા

નાના

મોટા

નાના

કુલ

અમદાવાદ

૫૧

૪૩

૧૪

૯૪

૧૦૮

અમરેલી

૭૬

૩૦૮૫

૩૦

૨૮

૧૧૨

૪૦૩

૨૧૮

૩૫૧૬

૩૭૩૪

આણંદ

૧૧

બનાસકાંઠા

૪૯૩૪

૨૯

૪૭

૧૦૦

૩૫

૫૦૮૧

૫૧૧૬

ભરૂચ

૭૪૨

૪૭

૨૪૦

૬૪

૯૮૨

૧૦૪૬

ભાવનગર

૧૨૧

૭૫૪૦

૬૫

૬૭

૫૩

૪૬૨

૨૪૧

૮૦૬૯

૮૩૧૦

દાહોદ

૫૩૫૪

૧૪

૨૭

૬૬૬

૪૩

૬૦૨૦

૬૦૬૩

ડાંગ

૧૧૦૮

૨૧

૮૪

૫૩૭

૧૦૫

૧૬૪૯

૧૭૫૪

ગાંધીનગર

૫૦

૧૭

૧૭

૫૯

૭૬

૧૦

જામનગર

૭૧

૫૯૬૬

૫૭

૧૫૭

૬૬૯

૨૮૫

૬૬૩૬

૬૯૨૧

૧૧

જુનાગઢ

૯૭

૩૪૭૧

૩૯

૨૪૬

૪૬૪

૩૮૩

૩૯૩૫

૪૩૧૮

૧૨

કચ્છ

૧૪૩

૬૯૧૧

૭૫૫

૬૬

૧૮૯

૮૯૮

૭૧૬૬

૮૦૬૪

૧૩

ખેડા

૧૨૫૪

૨૩

૬૪

૨૩

૧૩૧૮

૧૩૪૧

૧૪

મહેસાણા

૧૧૨૪

૪૯

૨૪

૨૯

૫૭

૧૧૭૭

૧૨૩૪

૧૫

મહીસાગર

૧૬

નર્મદા

૨૪૬૭

૪૫

૩૦૧

૪૭

૨૭૬૮

૨૮૧૫

૧૭

નવસારી

૪૫૫

૩૬૨

૧૨

૮૧૭

૮૨૯

૧૮

પંચમહાલ

૨૮

૮૮૧૪

૮૩

૫૫૨

૧૧૬

૯૩૬૬

૯૪૮૨

૧૯

પાટણ

૩૧૫૩

૨૨

૫૧

૨૨

૩૨૦૫

૩૨૨૭

૨૦

પોરબંદર

૩૦૭

૧૦

૧૪૫

૧૮

૪૫૨

૪૭૦

૨૧

રાજકોટ

૨૧૫

૬૦૦૭

૪૪

૯૭

૯૮૯

૩૫૬

૬૯૯૬

૭૩૫૨

૨૨

સાબરકાંઠા

૨૬

૮૬૬૨

૩૯

૧૫૬

૫૦૬

૭૨

૯૩૨૪

૯૩૯૬

૨૩

સુરત

૬૦૨

૩૩૭

૯૩૯

૯૪૭

૨૪

સુરેન્દ્રનગર

૧૧૧૨

૧૪૯

૧૭૧

૧૫૧

૧૨૮૩

૧૪૩૪

૨૫

તાપી

૪૫૪

૧૩

૧૭

૪૧૨

૧૩

૮૮૩

૮૯૬

૨૬

વડોદરા

૨૮

૨૨૮૪

૫૯

૩૨

૪૮૧

૮૭

૨૭૯૭

૨૮૮૪

૨૭

વલસાડ

૧૬૪૫

૧૨૯

૧૦૮૫

૧૩૭

૨૭૩૦

૨૮૬૭

કુલ

૮૪૨

૭૭૫૫૬

૧૬૦૪

૪૦૧

૯૬

૯૮૦

૯૨૧૬

૩૪૩૦

૮૭૨૬૯

૯૦૬૯૯

કુલ (મોટા + નાના)

૭૮૩૯૮

૨૦૦૫

૧૦૦

૧૦૧૯૬

૯૦૬૯૯


સ્ત્રોત: નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

3.42857142857
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top