વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજના

અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આપેલ છે

જળસ્ત્રાવ યોજના
જળસ્ત્રાવ અથવા વોટ૨શેડ યોજના વિષે માહિતી
કુવા રીચાર્જ દ્વારા જળ સમૃધ્ધિ
કુવા રીચાર્જ દ્વારા જળ સમૃધ્ધિ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
પીવાના પાણી માટેની નિદર્શન યોજનાઓ
આ વિભાગમાં પીવાના પાણી માટેની નિદર્શન યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
બંધો અને તેની સુરક્ષા
આ વિભાગમાં બંધો અને તેની સુરક્ષા વિશેની માહિતી આપેલ છે
સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના
સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના
સૌની યોજના
સૌની યોજના
જળસંચય અને જળસંગ્રહ
આ વિભાગમાં જળસંચય અને જળસંગ્રહ માટેની માહિતી
જળ સંરક્ષણ
જળ સંરક્ષણ
જળસંચય પહેલા અને પછી
જળસંચય પહેલા અને પછી
વિવિધ યોજના હેઠળ ની કામગીરી
વિવિધ યોજના હેઠળ ની કામગીરી
નેવીગેશન
Back to top