હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળ / માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી અધિકાર વિશેની વિગતો આપેલ છે

 • પ્રસ્તાવના
 • સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
 • અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
 • વિભાગે કાર્યો કરવા માટેના અધિનિયમો, નિયમો, વિનિયકો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો.
 • નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
 • જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
 • જાહેરતંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થઓનું પત્રક
 • સરકારી માહિતી, અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો.
 • નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુશરવાની કાર્યપદ્ધતિ
 • અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી-પુસ્તિકા (ડિરેકટરી)
 • પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર
 • સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ.
 • આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો.
 • કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલાં ધોરણો
 • વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી
 • માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગત
 • અન્ય ઉપયોગી માહિતી.
 • વિવિધ વર્તુળોની આર.ટી.આઈ અંગેની માહિતી માટે અહિયાં ક્લિક કરો
 • અધિક્ષક ઇજનેરની કચેરી, સુજલામ સુફલામ વર્તુળ ન.૧

સ્ત્રોત: નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

3.03571428571
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top