હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ / પાણીની જરૂરીયાત
વહેંચો

પાણીની જરૂરીયાત

દેશવાસીઓને બુલેટ ટ્રેન કરતા પાણીની વધુ જરૃર છે

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top