હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ / પાણીના આડેધડ વપરાશનું નિયંત્રણ
વહેંચો

પાણીના આડેધડ વપરાશનું નિયંત્રણ

આ મંચમાં આડેધડ થતાં પાણીના વપરાશને નિયંત્રિત કરવો આવશ્યક છે કે નહિ તે વિષે ચર્ચા થઇ શકે

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top