હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ / જોખમી અને અન્ય ઘનકચરા
વહેંચો

જોખમી અને અન્ય ઘનકચરા

દેશમાં ડિસ્પોસીબલ સાઈટ્સનું પ્રમાણ ઓછુ છે તેવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે વાતાવરણમાં પ્રદૂષણનુ પ્રમાણ ઓછુ થાય તે વિષે આ મંચ પર ચર્ચા કરી શકાય

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top