હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ / કૃત્રિમ જળાશયો
વહેંચો

કૃત્રિમ જળાશયો

આ મંચ પર જળસંકટ નાથવા કૃત્રિમ જળાશયો ઊભા કરવાથી કેટલા ઉપયોગી બની શકે તે વિશે ચર્ચા કરી શકાય

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top