હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ / આરો પ્લાન્ટ
વહેંચો

આરો પ્લાન્ટ

અમારાં ગામ મા આરો પ્લાન્ટ ફિટ કરવા માટે સરકાર શ્રી તરફ થી શું લાભ મળશે-પ્રકાશ પટેલ

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top