હોમ પેજ / શિક્ષણ / વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ / ગુજરાત રાજય બાળ અધિકાર સરંક્ષણ આયોગ
વહેંચો
Enter the word
શું પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો?

જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયાં હોવ તો અમે તમને નવો પાસવર્ડ મોકલી શકીએ છીએ.

નવા યુઝર(વપરાશકર્તા) છો?

જો તમારું એકાઉન્ટ અહીં ન હોય તો, નોંધણી પત્રક.

2.92857142857
Back to top