હોમ પેજ / શિક્ષણ / વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ

વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ જેમાં દિલીપ ક્રિકેટ સ્કુલ, સૈનિક સ્કુલ,જવાહર નવોદય વિદ્યાલય દિવ્યાગ - વિકલાંગો વિશેની માહિતી આપેલ છે

દિવ્યાગ - વિકલાંગો માટેની વિશેષ શાળા
દિવ્યાગ - વિકલાંગો માટેની વિશેષ શાળા વિશેની માહિતી
કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના
કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય (KGBV) યોજના વિષે માહિતી
શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ
આ વિભાગમાં શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ઓછી સાક્ષરતાવાળી કન્યા નિવાસી શાળાઓ (LLGRS)
ઓછી સાક્ષરતાવાળી કન્યા નિવાસી શાળાઓ (LLGRS)
બાલિકા શિક્ષણ
બાલિકા શિક્ષણની માહિતી
નવી શાળાઓનો પ્રારંભ
નવી શાળાઓનો પ્રારંભ થવા વિષે માહિતી
અક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામક
અક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામક વિશેની માહિતી
ગુજરાત રાજય બાળ અધિકાર સરંક્ષણ આયોગ
ગુજરાત રાજય બાળ અધિકાર સરંક્ષણ આયોગ
ટ્રાયબલ એજયુકેશન સોસાયટી
ટ્રાયબલ એજયુકેશન સોસાયટીની વિશેની માહિતી
વિશિષ્ટ બાળકો માટેનું શિક્ષણ
વિશિષ્ટ બાળકો માટેનું શિક્ષણ
નેવીગેશન
Back to top