વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સંશોધન અને તાલીમ

સંશોધન અને તાલીમ વિશેની માહિતી

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ વિષે ની માહિતી આપેલ છે
શિક્ષકોને કમ્‍પ્‍યુટર એડેડ લર્નિગ સંદર્ભે વિનામૂલ્‍યે તાલીમ
શિક્ષકોને કમ્‍પ્‍યુટર એડેડ લર્નિગ સંદર્ભે વિનામૂલ્‍યે તાલીમ ની માહિતી
માધ્યમિક શિક્ષક તાલીમ સંસ્થા
શિક્ષક તાલીમ સંસ્થા (STTI) વિષે માહિતી
ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
નેવીગેશન
Back to top