હોમ પેજ / શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન / એસ.એસ.સી. પછી કારકિર્દી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

એસ.એસ.સી. પછી કારકિર્દી

એસ.એસ.સી. પછી કારકિર્દી વિશેની જાણકારી

ધોરણ ૧૦ પછી શું?
ધોરણ ૧૦ પછી શું કરવાની માહિતી આપેલ છે
ડિપ્‍લોમાં અભ્‍યાસક્રમો
ધોરણ ૧૦ પછીના ડિપ્‍લોમાં અભ્‍યાસક્રમો વિશેની માહિતી
ઇન્‍ડો જર્મન ટુલરૂમના જોબ ઓરિએન્‍ટેડ કોર્સ
ઇન્‍ડો જર્મન ટુલરૂમના જોબ ઓરિએન્‍ટેડ કોર્સ વિષે માહિતી છે
ફાઇન આર્ટ ડિપ્‍લોમા- મલ્‍ટીમીડિયાના અભ્‍યાસક્રમો
ફાઇન આર્ટ ડિપ્‍લોમાં - મલ્‍ટીમીડિયાના અભ્‍યાસક્રમો વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
બાલ અધ્‍યાપન પ્રિ. પી.ટી.સી.
બાલ અધ્‍યાપન પ્રિ. પી.ટી.સી. વિષેની માહિતી આપેલ છે
કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ચાલતા અભ્‍યાસક્રમો
કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ચાલતા ધોરણ ૧૦ પછીના અભ્યાyસક્રમોવિષે માહિતી છે
ડિપ્‍લોમાં એન્‍જિનયરિંગ બાદ ડિગ્રી એન્‍જિનયરિંગ
ડિપ્‍લોમાં એન્‍જિનયરિંગ બાદ ડિગ્રી એન્‍જિનયરિંગ વિષે છે
પ્રોફેશનલ કોર્સ
ધોરણ ૧૦ પછી કેટલાક પ્રોફેશનલ કોર્સ વિષે માહિતી છે
કિશોર વૈજ્ઞાનિક ફેલોશિપ
કિશોર વૈજ્ઞાનિક ફેલોશિપ વિષે ની માહિતી આપેલ છે
કુટિર ઉદ્યોગ ખાતા હસ્તકનાં તાલીમ કેન્દ્રો
કુટિર ઉદ્યોગ ખાતા હસ્તકનાં તાલીમ કેન્દ્રો વિશેની માહિતી આવરી લેધેલ છે
નેવીગેશન
Back to top