હોમ પેજ / શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો

શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ શિક્ષણ- શ્રેષ્ઠ વ્યવહારો વિશેની અલગ અલગ માહિતી આવરી લીધી છે

આધુનિક શિક્ષણ
આધુનિક શિક્ષણ વિશેની અમુક બાબતો
શિક્ષણની સાર્થકતા
શિક્ષણની સાર્થકતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શિક્ષણ અને જીવનઘડતર
શિક્ષણ અને જીવનઘડતર વિશેની માહિતી
શિક્ષણ અને જીવનઘડતર
શિક્ષણ અને જીવનઘડતર વિશેની માહિતી
મૂલ્ય શિક્ષણ -આજના સમાજ ની આવશ્યકતા
મૂલ્ય શિક્ષણ -આજના સમાજ ની આવશ્યકતા વિષની મહિયતી
પ્રજ્ઞા અભિગમ
પ્રજ્ઞા અભિગમ “પ્રવૃત્તિ ધ્વારા જ્ઞાન” (પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ અભિગમ)
શિક્ષણ : સામાજિક અનિષ્ટોનું અમોઘ ઔષધ
શિક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સારું શિક્ષણ એટલે ખરેખર શું ?
સારું શિક્ષણ કોને કહેવાય એ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
સારું શિક્ષણ એટલે ખરેખર શું ?
સારું શિક્ષણ કોને કહેવાય એ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
મુલ્યો આધારિત શિક્ષણ
મુલ્યો આધારિત શિક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top