હોમ પેજ / શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો

શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ શિક્ષણ- શ્રેષ્ઠ વ્યવહારો વિશેની અલગ અલગ માહિતી આવરી લીધી છે

શાળા સ્વચ્છતા સંકુલોનું બાંધકામ
શાળા સ્વચ્છતા સંકુલોનું બાંધકામ વિષે માહિતી
શાળા આરોગ્યો તપાસણી કાર્યક્રમ
શાળા આરોગ્યો તપાસણી કાર્યક્રમ વિષે માહિતી લેવામાં આવી છે
વિદ્યાસહાયકોની ભરતી
વિદ્યાસહાયકોની ભરતી રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં કરવામાં આવેલ છે.
ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન, અમદાવાદની સાફલ્ય ગાથા
ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન, અમદાવાદની સાફલ્ય ગાથા વિશેની માહિતી આપેલ છે
બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ
બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું વિશેની મ
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું ભાગ-2
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું ભાગ -૨
વડાપ્રધાનનું રાષ્ટ્રને સંબોધન
વડાપ્રધાનનું રાષ્ટ્રને સંબોધન વિશેની માહિતી
રાષ્ટ્રીય સામાન્ય અલ્પત્તમ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય સામાન્ય અલ્પત્તમ કાર્યક્રમ
વાર્ષિક અહેવાલ
વાર્ષિક અહેવાલ
નેવીગેશન
Back to top