હોમ પેજ / શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શિક્ષકનો ખૂણો

શિક્ષકનો ખૂણો વિભાગમાં સાચું મૂલ્ય, ટેકનોલોજી બ્લૂમ ભણતર વગેરે માહિતી સાંકળી લીધી છે

શિક્ષણનું સાચું મુલ્ય
શિક્ષણ વ્યવસ્થાનું સાચું મૂલ્ય
શીખવવું અને શીખવું
શિક્ષણ વિશેનું જ્ઞાન
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે માહિતી
બ્લુમનું ભણતરના કાર્યક્ષેત્રોનું વર્ગીકરણ
બ્લુમનું ભણતરના કાર્યક્ષેત્રોનું વર્ગીકરણ ની માહિતી
અસરકારક વર્ગવ્યવહાર - હકારાત્મક વલણ
અસરકારક વર્ગવ્યવહાર - હકારાત્મક વલણ
અસરકારક વર્ગવ્યવહાર
અસરકારક વર્ગવ્યવહાર વિશેની માહિતી
રસ અને ધ્યાન
રસ અને ધ્યાન વિશેની માહિતી છે
માનવીય સંબંધો
માનવીય સંબંધો વિશેની માહિતી આપેલ છે
વ્યવસાયિક સજજતા
વ્યવસાયિક સજજતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શિક્ષકની ભૂમિકા અને જવાબદારી
શિક્ષકની ભૂમિકા અને જવાબદારી વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top