વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

તાલીમ

તાલીમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

પ્રસ્તાવના
પ્રસ્તાવના આપવામાં આવી છે
પરિભાષા
પરિભાષા
શારીરિક શિક્ષણનો અર્થ
શારીરિક શિક્ષણનો અર્થ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
અભ્યાસમાં આવતા પદોની વ્યાખ્યાઓ
અભ્યાસમાં આવતા પદોની વ્યાખ્યાઓ વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top