હોમ પેજ / શિક્ષણ / ચર્ચા મંચ / ૧૨મા પછી કોર્ષ
વહેંચો

૧૨મા પછી કોર્ષ

૧૨ પછી કોમર્સ માં કઈ લાઈન અને ક્યાં કોર્ષ સારો છે અને ભવિષ્યમાં ઉપયોગકર્તા થાય તે માટે મહેરબાની કરી જવાબ આપો

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top