હોમ પેજ / શિક્ષણ / ચર્ચા મંચ / શૈક્ષણિક કીટ
વહેંચો

શૈક્ષણિક કીટ

પ્રાઈવેટ શાળાઓમાં અભ્યાસ માટે શૈક્ષણિક કીટ તૈયાર કરી સરકારે આપવી જોઇએ તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top