હોમ પેજ / શિક્ષણ / ચર્ચા મંચ / શાળા પુસ્તકો ઇબુક્સ બનશે
વહેંચો

શાળા પુસ્તકો ઇબુક્સ બનશે

બધા પુસ્તકો ઇ-બુક્સમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. એચઆરડી/ ડૈટી મંત્રાલય આ યોજના માટેની નોડલ એજન્સી છે.

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top