હોમ પેજ / શિક્ષણ / ચર્ચા મંચ / વૃક્ષનું વાવેતર
વહેંચો

વૃક્ષનું વાવેતર

આ મંચ પર દરેક શિક્ષક નોકરીના પહેલા દિવસેજ પોતાના નામ સાથેનુ વૃક્ષ શાળા અથવા ગામમા વાવવુ જોઇએ. તે વિષે ચર્ચા થઇ શકે

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top