હોમ પેજ / શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / નીતિ / બાળ અધિકારો / બાળકોના અધિકારના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બાળકોના અધિકારના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ

બાળકોના અધિકારના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે

આદેશ
બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)
બંધારણનું મહત્વ
બંધારણ બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય બંધારણનું મહત્વ
સત્તાઓ
બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)માં સત્તાઓ
ફરિયાદ
બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)માં ફરિયાદનું માળખું
રેલ્વેના બાળકો
રેલ્વેના બાળકોના અધિકારનું રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)
બાળ મજુરી નાબુદી અને ભલામણની મંડળની વ્યૂહરચના
બાળ મજુરી નાબુદી અને ભલામણની મંડળની વ્યૂહરચના વિષે માહિતી
બીજા બધાની રાહ જોઇ શકાય બાળકોની નહી
બીજા બધાની રાહ જોઇ શકાય બાળકોની નહીળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)
યુએનમાં સ્વતંત્ર બાળકોના હકની સંસ્થાને ચાવીરૂપ ગણાય
બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)
બાળકોના હકોની બિલ
બાળકોના હકોની બિલ બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ (કમિશન)
બાળકોના હક માટે પંચાયત
બાળકોના હક માટે પંચાયતે મહત્વના રક્ષક , બાળકોનાં અધિકારનાં રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ
નેવીગેશન
Back to top