હોમ પેજ / શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ

અલગ અલગ યોજનાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

સર્વ શિક્ષા અભિયાન
આ વિભાગમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશેની માહિતી આપેલ છે
શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ
શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ વિશેની માહિતી
સમુદાય ગતિશીલતા
સમુદાય ગતિશીલતાની માહિતી
સ્ત્રી બાળનું કલ્યાણ
બાળાકીઓનું કલ્યાણ
માધ્યમિક શિક્ષણ માટે બાળાઓને પ્રોત્સાહનો
માધ્યમિક શિક્ષણ માટે બાળાઓને પ્રોત્સાહનો ની માહિતી
શાળામાંની માહિતી અને સંચાર તકનીકો
શાળામાંની માહિતી અને સંચાર તકનીકો (ICT @ શાળાઓ)
બ્લોક સ્તર પર 6000 આદર્શ શાળાઓની સ્થાપના
બ્લોક સ્તર પર આદર્શ શાળાઓની
અન્ય માહિતી
અન્ય માહિતી
રાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ સર્ચ સ્કીમ
રાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ સર્ચ સ્કીમ
વિકાસ યોજનાઓ
વિકાસ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top