હોમ પેજ / શિક્ષણ / બાળકોનું કોર્નર
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બાળકોનું કોર્નર

બાળકોનું કોર્નરમાં તેના વિષયોની માહિતી મુકવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો
અલગ અલગ ભારતીય પ્રતીકો વિક્ષે માહિતી આવરી લીધી છે
ફરવાલાયક સ્થળો
આ વિભાગમાં અલગ અલગ રસપ્રદ ફરવાલાયક સ્થળો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સામાન્ય જ્ઞાન
સામાન્ય જ્ઞાન વિષે માહિતી આપેલ છે
બાળ દિનની ઉજવણીઓ
ભારતમાં બાળ દિનની ઉજવણી વિષે માહિતી આવરી લીધેલ છે
ભારતીય ઈતિહાસ અને વિશ્વની મહત્વની તારીખો
ભારતીય ઈતિહાસની મહત્વની અલગ અલગ તારીખો વિષે માહિતી આવરી લીધી છે
વિશ્વના સત્તાવાર નવા 7 કુતુબલો
વિશ્વના સત્તાવાર નવા 7 કુતુબલો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગુજરાત ઓપન સ્કૂલ
ગુજરાત ઓપન સ્કૂલ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગુજરાતી શીખો
ગુજરાતી શીખો
ગુજરાતી શીખો
ગુજરાતી શીખો
પ્રથમ ભારતીય મહિલાઓ
પ્રથમ ભારતીય મહિલાઓ
નેવીગેશન
Back to top