હોમ પેજ / શિક્ષણ / ગુજરાત / રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક

આ વિભાગમાં રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિશેની માહિતી આપેલ છે

સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત
આ વિભાગમાં સ્પો ર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગુજરાત રાજય અભિલેખાગારની પ્રવૃત્તિઓ
આ વિભાગમાં ગુજરાત રાજય અભિલેખાગારની પ્રવૃત્તિઓ આપેલ છે
ગ્રંથાલય ખાતું
આ વિભાગમાં ગ્રંથાલય ખાતું વિશેની માહિતી આપે છે
પુરાતત્વ ખાતું
આ વિભાગમાં પુરાતત્વ ખાતું વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
આ વિભાગમાં ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી વિશેની માહિતી આપેલ છે
લલિત કલા અકાદમી
આ વિભાગમાં લલિત કલા અકાદમી વિષે ની માહિતી આપલે છે
ગ્રંથાલય મંડળોને માન્યતા અને અનુદાન
ગ્રંથાલય ઓપવર્ગ
ગ્રામ ગ્રંથાલય સહ સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રની યોજના
ગ્રામ ગ્રંથાલય સહ સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રની યોજના
નવું અનુદાન ગ્રંથાલય શરૂ કરવા માટે કાર્યવાહી
આ વિભાગમાં નવું અનુદાન ગ્રંથાલય કરવા માટેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top