હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ચર્ચા મંચ / ચૂંટણી કાર્ડમા નામ સુધારવા બાબતે
વહેંચો

ચૂંટણી કાર્ડમા નામ સુધારવા બાબતે

ચૂંટણી કાર્ડમા નામ સુધારવાનુ છે. તે માટે ના સુઝાવ આપી શકાય (ગંગદાભાઈ જેઠાભાઈ સાપરા)

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top