હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગુજરાત માહિતી આયોગ

આ વિભાગમાં ગુજરાત માહિતી આયોગ વિશેની માહિતી આપેલ છે

પ્રસ્તાવના
માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ,૨૦૦૫ નીપ્રસ્તાવના આપેલ છે
પ્રકરણ ૧:પ્રારંભિક
માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ,2005 પ્રારંભિક
પ્રકરણ ર : માહિતીનો અધિકાર અને જાહેર સત્તામંડળોની જવાબદારીઓ
આ વિભાગમાં માહિતીનો અધિકાર અને જાહેર સત્તામંડળોની જવાબદારીઓ ની અલગ કલમ આપેલ છે
પ્રકરણ ૩: કેન્દ્રીય માહિતી પંચ
કેન્દ્રીય માહિતી પંચ ની અલગ અલગ કલમો આપેલ છે
પ્રકરણ ૪ રાજય માહિતી પંચ
રાજય માહિતી પંચ ના અલગ અલગ કલમ
પ્રકરણ ૫ : માહિતી પંચની સત્તા અને કાર્યો, અપીલ અને દંડ
માહિતી પંચની સત્તા અને કાર્યો, અપીલ અને દંડની અલગ અલગ કલમો
પ્રકરણ ૬: પ્રકીર્ણ
પ્રકીર્ણ ની અલગ અલગ કલમો વિષે માહિતી
પરિપત્રો
પરિપત્રો આપેલ છે
આર. ટી. આઇ. નિયમો
આર. ટી. આઇ. નિયમો (Rules)
બીજી અનુસૂચિ
બીજી અનુસૂચિ
નેવીગેશન
Back to top