હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્રો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્રો

આ વિભાગ માં સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્રો સામેલ કરવામાં આવ્યા છે

સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્રો નીચે આપવામાં આવ્યું છે.

ઠરાવની તારીખ

ઠરાવ નં.

વિષય/મથાળું

ડાઉનલોડ

31-03-2015

પીડીએસ/૧૪/૨૦૧૫/જીઓઆઇ/૪૦/ક

બી. પી. એલ. અને એ. એ. વાય. કેટેગરીના લાભાર્થીઓ માટે માહે એપ્રિલ-૨૦૧૫ થી ઘઉં તથા ચોખાનું વિતરણ પ્રમાણ અને ભાવ નકકી કરવા બાબત.

(352 KB)

30-08-2014

મકમ/૧૦૨૦૧૩/૬૦૨/અ

રાજ્યમાં નેશનલ ફૂડ સિક્યોરીટી એકટ-૨૦૧૩ના અમલીકરણ માટે જિલ્‍લાકક્ષાએ જરૂરી મહેકમ ઉભું કરવાની નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત

(2 MB)

08-11-2012

અતલ/કસન/વિતરણ-પારદર્શિતા/૨૯૧/૨૦૧૨

લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ રાહત દરે કેરોસીન વિતરણ તથા LPG/PNG ધારકોની યાદી અધતન કરી પારદર્શિતા લાવવા બાબત

(900 KB)

06-10-2012

પીડીએસ/સધન/યજન/સૂચના/૨૭૪૭/૨૦૧૨

લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ તકેદારી સમિતિ, અન્નપુર્ણા યોજના અને વિલેજ ગ્રેઇન બેંક યોજનાઓમાં પારદર્શિતા લાવવા બાબત

(1 MB)

06-10-2012

અતલ/કસન/વિતરણ-પારદર્શિતા/૨૯૧/૨૦૧૨

લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ રાહત દરના કેરોસીન વિતરણમાં પારદર્શિતા લાવવા બાબત

(761 KB)

30-08-2012

અનજ/નવાબારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨-૧૦/ભાગ-૨

રેશનકાર્ડના વિભાજન બાબત

(2 MB)

24-08-2012

પીડીએસ/૧૦૨૦૦૦૮/૨૩૩૯/(પાર્ટ-૧)/ક

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અંતર્ગત રીફાઇન્ડ આયોડીનયુકત મીઠાનું વિતરણ પ્રમાણ વધારવા બાબત.

(707 KB)

25-07-2012

અનજ/નવાબાકોરેકા/૨૩૬૨/૨-૧૦/ભાગ.૨

નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા તેમજ નામ કમી કરવા બાબત

(1 MB)

24-07-2012

પીડીએસ/સબસીડી/બારકોડેડ/૨૦૧૨-૧૩

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અંતર્ગત ગેરેરિતિ અટકાવવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ તથા કુપનો આપવા અંગેની બાબત

(667 KB)

31-12-2010

અનજ/નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨૦૧૦/ભાગ-ર

તદ્દન નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ (અરજી ફોર્મ નં.ર આધારિત) આપવા બાબત.

(293 KB)

31-12-2010

ખતલ/બફર સ્ટોક/૫૯૬/૦૯-૧૦

બચત રહેલા આર.બી.ડી. પામોલીન તેલના જથ્‍થાના વિતરણ બાબત

(68 KB)

31-12-2010

અનજ/નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨૦૧૦

બારકોડેડ કુપન આધારિત જાહેર વિતરણ વયવસ્‍થા હેઠળ તાલુકાદીઠ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ બાબત.

218 KB)

29-12-2010

કટપ/૧૦-૨૦૧૦/૧૦૪૭૮૩૮/ક-૧

હયાત રેશનકાર્ડ ધારકો કે જેમણે ફોર્મ નં. ૧ ભરેલ નથી તેમને જથ્‍થાની ફાળવણી બંધ કરવા બાબત.

(313 KB)

27-12-2010

SGR/ALT/618/01/2011

Statement showing districtwise allocation of levy sugar for January 2011

(312 KB)

25-11-2010

SGR/ALT/617/12/2009-10

Statement showing districtwise allocation of levy sugar for December 2010

(363 KB)

04-11-2010

પીડીએસ/સબસીડી/સુધારેલા અંદાજ/બારકોડેડ-રેશનકાર્ડ/૨૦૧૦-૧૧

અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગ, કચેરી હુકમ-૩

(218 KB)

28-10-2010

લેવીખાંડ/ફળવ/૬૧૬/૧૧/૨૦૧૦

માહે નવેમ્‍બર-૨૦૧૦ ના માસમાં ફાળવેલ જથ્‍થા સામે વિતરણ કરવા બાબત.

(96 KB)

28-10-2010

કટક/૧૦૨૦૧૦/૧૧૧/પાર્ટ-૧/ક-૧

હયાત જુના/નવા રેશનકાર્ડના બદલે નવા રંગીન બારકોડેડ રેશનકાર્ડના કોડ નક્કી કરવા તેમજ રેશન કાર્ડની કિંમત નક્કી કરવા બાબત.

(148 KB)

25-10-2010

પરચ-૧૦૯૭-૨૯૨૫-ભાગ-૩-ક

અંત્‍યોદય અન્‍ન યોજના, બી.પી.એલ ફોજના તથા એ.પી.એલ. યોજના હેઠળ અનાજની પડતર કિંમત નક્કી કરવા બાબત.

270 KB)

25-10-2010

પરચ-૧૦૯૭-૨૯૨૫-ભાગ-૩-ક

એ.પી.એલ. કેટેગરીમાં ઘઉના વિતરણ ભાવ નક્કી કરવા બાબત.

(253 KB)

19-10-2010

અનજ/નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨૦૧૦/ભાગ-ર

જુના હયાત રેશનકાર્ડને બદલે નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ આપવા બાબત તેમજ તદ્દન નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા, રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા, રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા અને કાર્ડ વિભાજન ધ્‍વારા નવું રેશનકાર્ડ મેળવવા બાબત.

(2 MB)

3.23275862069
કીસોર પરમાર Aug 18, 2016 11:11 PM

મામલતર ની કામ ગીરી મા શુ શુ જવાબદારી આવે

rajendrasinh Jun 14, 2016 04:30 PM

હું APL 1 કેટેગીરી નું રેશનકાર્ડ ધરાવું છું .પણ તેમાં ચોખા,ધઉં. કે અન્ય જીવન જરૂરી અનાજ ના લાભ મળતા નથી .તો આ બાબતે આપનું જરૂરી સુચન અપશો

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
Back to top