વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સફળ વાર્તા

અલગ અલગ સફળ વાર્તા આવરી લેવામાં આવે છે

રોજગાર ગેરંટી યોજના
રોજગાર ગેરંટી યોજના વિશે માહિતી આપેલ છે
સહાયમાં સમાનતા
માનવતાવાદી પ્રતિસાદમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવનું નિવારણ
મહિલા સભા એક પહેલ
મુખ્ય ગ્રામ સભા પહેલા મહિલા સભા યોજાય અને મહિલા દ્વારા આવેલ મુદાને મુખ્ય ગ્રામ સભામાં વાંચને લેવાય.
Back to top