હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી-ICT
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી-ICT

માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી -ICT

પોથી -ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
પોથી -ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી વિશેની માહિતી
જાહેર પ્રસારણ સેવા (PSB ) ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્ય
જાહેર પ્રસારણ સેવા
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : સુષુપ્ત લાભો અને ભયસ્થાનો
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : સુષુપ્ત લાભો અને ભયસ્થાનો
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) : એક આવશ્યક પધ્ધતિ
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધન
ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધનની અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે
ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT)
ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજીની પ્રાથમિક માહિતીથી લઇ તેને ગ્રામીણ પરિપ્રેક્ષ સમાવતી મોટાભાગની માહિતીનો સંચય કરવામાં આવ્યો છે
નેવીગેશન
Back to top